Soudal AS tilbyr her gratis kurs for profesjonelle brukere av diisocyanatholdige produkter.

Kurset dekker følgende produktkategori:

PROFESJONELL PÅFØRING AV LIM OG TETNINGSMIDLER LITEN EMBALASJE VED OMGIVELSESTEMPERATUR.

Kurset gjennomføres ved å klikke på registerings-linken på vår hjemmeside og følg instruksjonene.

Etter endt gjennomgang av treningen, lukker man siden og velger neste boks, "Ta test". Testen består av 5 spørsmål. Etter besvarelsen blir man spurt om man har ytterligere spørsmål til tema. Svarer man NEI, er man ferdig, svarer man JA blir man automatisk registrert for møte på TEAMS hvor man kan stille spørsmål og få svar på det man eventuelt lurer på. Møtet arrangeres ukentlig hver tirsdag klokken 12:00. NB Dette er ikke et kurs, men en "spørsmål og svar sesjon" som ikke er obligatorisk.

Man kan etter endt besvarelse, laste ned personlig bevis for gjennomført og bestått kurs. Man må ha 80% rette svar og spørsmålene bør være enkle å besvare.

PS! Man må velge Norsk språk (Norsk flagg) for å få utstedt korrekt sertifikat. Web-lesere kan oversette språk og man kan klikke seg inn på andre språk for gjennomgang av pensum. Kurs og besvarelse MÅ etterpå gjøres på den Norske siden (Norsk flagg) i tillegg.

Ta kurset ved å trykke her

 

Soudal AS offers free training for professional users of diisocyanate-containing products.

The training covers the following product category:

PROFESSIONAL APPLICATION OF ADHESIVES AND SEALANTS SMALL PACKAGING AT AMBIENT TEMPERATURE.

The training is completed by clicking on the registration link on our website and following the instructions.

After reviewing the training, close the page and select the next box, "Take test". The test consists of 5 questions. After answering, you will be asked if you have any further questions about the topic. If you answer NO, you are done, if you answer YES you are automatically registered for a meeting at TEAMS where you can ask questions and get answers to any questions you may have. The meeting is held weekly every Tuesday at 12:00. NB This is not a training, but a "question and answer session" which is not compulsory.

After completing the test, you can download personal proof of completed and passed training. You must have 80% correct answers and the questions should be easy to answer.

PS! You must choose the Norwegian language (Norwegian flag) to be issued the correct certificate. Web readers can translate languages and you can click into other languages to review the syllabus. Training and the test MUST afterwards be done on the Norwegian site (Norwegian flag) in addition.

Take the training by clicking here